Összes

Igazgatói köszöntő

 

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon”

                                                                                              Példabeszédek könyve 22,6

 

 

Kedves Látogató!

 

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola 1995. szeptember 1-jén „alulról építkező” iskolaként kezdte meg működését egy osztállyal. Napjainkban mind a 8 évfolyamon párhuzamos osztályokban folyik a nevelő-oktató munka. Tanulólétszámunk az idei tanévben  410fő.

Az intézmény régi épületrésze az 1860-as években épült, melyet 2010-ben egy tágas ebédlővel, melegítőkonyhával és 5 új tanteremmel bővítettünk. Az iskola 16 osztályteremmel, 2 korszerű szaktanteremmel( nyelvi labor, számítástechnika), 3 csoportszobával, 1 könyvtárszobával és sportpályával rendelkezik.

Az 1 – 2. évfolyamon egész napos oktatást, 3 – 7. osztályig napközis ellátást, 8. osztályosainknak tanulószobát és igény szerint menzát biztosítunk.

Nevelő-oktató munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra: külön fejlesztő órákat tartunk magyarból, matematikából és idegen nyelvből. Tehetséges 7. 8. osztályosaink nyelvvizsgára való felkészítésen vehetnek részt angolból és németből.

Az informatika oktatását szakköri formában már 3. osztálytól biztosítjuk, valamint a kis elsősök számára órarendi keretben sakkoktatást szervezünk. 5. évfolyamtól kezdődően emelt szintű nyelvoktatásra van lehetősége diákjainknak. 7. évfolyamtól érdeklődő tanulóink számára felkínáljuk a 2. idegen nyelv ( angol, német)oktatásának lehetőségét.

Színvonalas szakmai munkánkat segítik a korszerű oktatástechnikai eszközök (interaktív táblák, projektorok, diákok által egyénileg használt számítógépek), képességfejlesztő játékok, szemléltető anyagok.

Tanulóink hasznos szabadidő eltöltését szolgálják a térítésmentesen igénybe vehető szakköreink ( dráma, néptánc, informatika, sakk, idegen nyelv, képzőművészet stb.), és a jól működő Diákönkormányzatunk által szervezett színvonalas programok ( szüreti mulatság, farsang, diákbál, gyermeknap stb.).

Keresztyén iskola lévén intézményünkben a hitéleti nevelés kiemelt fontosságú. A hétindító reggeli áhítatok, az iskolai csendesnapok, az egyházi ünnepekhez kapcsolódó istentiszteleti alkalmak, családi vasárnapok mind ezt a célkitűzésünket szolgálják.
Intézményünk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy olyan iskolát alakítson ki, ahová a szülők szívesen íratják gyermekeiket, a tanulók örömmel jönnek, mert nemcsak a megfelelő szintű oktatásukat látják biztosítva, hanem érzik, hogy szeretik, tisztelik őket és minden az érdekükben történik. Iskolánkban kialakult az a szemlélet, hogy csak a szakmai hozzáértés és a gyermekszeretet együttes megléte szolgálja az eredményes pedagógiai tevékenységet.
Másik fontos törekvésünk a szülő, pedagógus, gyermek együttműködésének megteremtése. Csak  együttes akarattal, egymást erősítve érhetünk el eredményeket. A nevelés  a családban kezdődik, és a gyermek személyiségére döntő hatással van. Ezért nagyon fontosnak tartjuk egyrészt a gyermeki személyiség, valamint a tanulók otthoni környezetének, a család értékrendjének a megismerését, másrészt és a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartást, párbeszédet, meggyőzést és a kölcsönös tiszteletre épülő együttműködést.

 

 

Hajdúböszörmény, 2015.

Balláné Bodai Judit ig.

 

 

 

 

Baltazár Dezső élete, munkássága

 

1871 november 15-én született Hajdúböszörményben, édesapja Baltazár János városi mérnök, édesanyja: Czeglédy Mária volt. Öt gyermek közül Dezső volt a legkisebb.

Elemi iskoláit Hajdúböszörményben végezte, majd Debrecenbe került a Református Kollégiumba, ott érettségizett, azt követően a Teológián tanult.

A Teológia elvégzése után tanára ajánlására Geszten lett Tisza Lajos tanítója, akivel az 1896-97-es tanévet külföldön töltötték; Berlinben és Heidelbergben jogtudományokat tanult, majd itthon 1897-ben jogi doktorátust szerzett

1899 május 27-én házasodott össze Ujvárossy Szabó Izabellával, hat gyermekük született.

1900-ban hívták el Budapestről, és választották meg hajdúszoboszlói lelkipásztornak, ahol négy esztendőt szolgált.

Ezután költöztek Hajdúböszörménybe, a szülővárosba, amikor megválasztották az Alsó-Szabolcs-Hajdúkerületi Egyházmegye esperesének. Életrajzírói azt írják, rá nem volt igaz a jézusi mondás, miszerint senki sem lehet próféta a maga hazájában.

Hajdúböszörmény mindkét református templomát renováltatta és leánypolgári iskolát is alapított, valamint  megfogalmazódott a Kálvineum elindulásának gondolata is, amely végül 1915-16-os tanévben nyitotta meg kapuit. Ez egy kollégium volt árván maradt lelkészgyerekek és református ifjak számára, ahol lakhattak, miközben a neves hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban tanultak.

 1911 augusztus 15-én volt püspöki beiktatása, ami egyúttal azt is jelentette, hogy Debrecen-Nagytemplom lelkipásztora is lett.

Már püspökként sokat tett a debreceni Egyetem folyamatban lévő elindulásáért, amely következő évben nyitotta meg kapuit.

Az I. világháború idején három alkalommal is járt a harctéren, Igét hirdetett és a haza szeretetére, védelmére buzdított.

Jó kapcsolatot ápolt mind a zsidókkal (ő volt az egyetlen nem zsidó, aki a Dohány utcai zsinagógában prédikált), valamint a katolikus testvéreinkkel.

 

Két alkalommal is járt Amerikában, sok helyen prédikált és anyagi támogatást gyűjtött, melyből felépülhetett Debrecenben a Püspöki Palota, és felújíthatták a Kollégium homlokzatát.

 

1936 májusában lett Hajdúböszörmény díszpolgára.

1936 augusztus 25-én halt meg, temetése 29-én volt Debrecenben, ahol díszsírhelyet kapott.

 

Hajdúböszörmény városa neves szülöttéről és lelkészéről nevezte el 1995-ben az akkor újrainduló református általános iskolát.

                       

Így ír családjáról:

„A mi családunk nagyon zárt kör volt. Mind a szülők, mind a gyermekek megtalálták benne boldogságukat. Más családokkal csak elvétve, csak passzívan nem igen érintkeztünk. Sokan azt mondták, hogy műveltségégre büszke a családunk s ezért zárkózik el. Pedig nem így állott a dolog. … Édesapám: Baltazár János, mérnök volt Hajdúböszörményben. Mindig első diák volt. Öles termetével és nagyszerű eszével kiemelkedett a társai közül. Öten voltunk testvérek: egy leány, és négy fiú. Édesapám úgy a tudományos kiképzésünkre, mint a jellemi kiképzésünkre kiváló gondot fordított. Édesanyám mindenben tökéletes segítőtársa volt. Ő is nagyműveltségű, intelligens nő volt, akinek apái Hajdúszoboszló város közéletében játszottak előkelő szerepet. A tudományos képzést könnyű volt édesapámnak irányítani, mert hiszen minden tudományhoz értett. a nagy ünnepeken és vasárnapokon mindig volt családi istentiszteletünk, ami éneklésből és imádkozásból állott. Az éneklést édesapánk vezette, az imádkozást édesanyám végezte. Az édesapánkat soha nem láttuk és hallottuk se félni, se panaszkodni, se hazudni. A példaadáson kívül nem kellett nekünk több magyarázó iskola. Testi fenyítésre ritkán került sor. De egy-egy porció alaposan kijutott belőle mindnyájunknak. Ha mindezekhez hozzáveszem, hogy jó szüleink között soha sem láttunk és hallottunk semmi ellentétet, akkor senki sem csodálkozik rajta, ha nem vágytunk sehova. Nem azért, mert büszkék lettünk volna, hanem mert boldogok voltunk.”

balt